Obchodní podmínky

MgA. Lenky Blažejové
místo podnikání Roztoky, Vlháčkova 1833, PSČ 252 63
identifikační číslo: 45755698
e-mail: lenka@ztratamiminka.com
(dále jen „prodávající“)
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.ztratamiminka.cz

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej zboží (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.ztratamiminka.cz.

b) V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba- spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a dopady z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace, které jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky a to na adrese www.ztratamiminka.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.ztratamiminka.cz/obchod/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.ztratamiminka.cz/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňo doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.ztratamiminka.cz/obchod/ najdete konečnou cenu zboží. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby:

Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatelky Lenky Blažejové.

b) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

c) Za zboží z online z obchodu na www.ztratamiminka.cz fyzická osoba podnikatelka Lenka Blažejová ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů.

d) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: lenka@ztratamiminka.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury-daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

V. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášení, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:
www.ztratamiminka.cz/ochrana-udaju/

VII. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 3. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.ztratamiminka.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.ztratamiminka.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

V Roztokách dne 21. 3. 2019